Τίτλοι Ειδήσεων :
Home » » Δώρο Πάσχα 2012: Πότε και πόσο θα δοθεί

Δώρο Πάσχα 2012: Πότε και πόσο θα δοθεί


Διαβάστε έναν χρήσιµο οδηγό για το «κουτσουρεµένο» δώρο Πάσχα που θα δοθεί σε µισθωτούς και συνταξιούχους Στις 5 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθεί το επίδομα του Πάσχα στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Την ερχόμενη Δευτέρα εξάλλου, 2 Απριλίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΓΑ, καθώς και το δώρο του Πάσχα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού. Η καταβολή θα γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού των ΕΛΤΑ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ. Το επιδόµα (δώρο) Πάσχα καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ. Προϋπόθεση είναι οι συνταξιούχοι να...
έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους. Από τον ηλικιακό περιορισµό εξαιρούνται: n οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας n οι συνταξιο δοτούµενοι βάσει των διατάξεων του Ν. 612/1977, καθώς και µε όλες τις διατάξειςοι οποίες παραπέµπουν σε αυτές n οι συνταξιοδοτούµενοι µε το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή οικοδοµικών επαγγελµάτων, καθώς και όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 (10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα) n οι συνταξιοδοτούµενοι λόγω θανάτου σύζυγοι και γονείς n τα συνταξιοδοτούµενα λόγω θανάτου τέκνα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 18ο ή, εφόσον σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και αυτά που έχουν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελµα. Το συγκεκριµένο επίδοµα θα καταβάλλεται και στους ασφαλισµένους και συνταξιούχους οι οποίοι λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα. Τονίζεται ότι το επίδοµα Πάσχα χορηγείται στους συνταξιούχους των οποίων η καταβαλλόµενη κύρια σύνταξη, στην οποία συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, το επίδοµα απόλυτης αναπηρίας καθώς και τα επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, υπολογιζόµενη σε δωδεκάµηνη βάση, δεν υπερβαίνει µηνιαίως το ποσό των 2.500 ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του πο σού, τα επιδόµατα µειώνονται αναλόγως, ώστε τοεξαγόµενο ποσό, στο οποίο συνυπολογίζονται και τα προαναφερόµενα επιδόµατα, να µην υπερβαίνει αυτό το όριο. Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις που χορηγούνται περισσότερες της µιας συντάξεις, για την εξεύρεση του ορίου των 2.500 ευρώθα λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσό της µεγαλύτερης σύνταξης. ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Ολοι οι µισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν απότον εργοδότη τους δώρο Πάσχα. Γιατον υπολογισµό του ποσού του δώρου Πάσχα λαµβάνεται υπόψη ο τρόποςαµοιβής των µισθωτών, δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µεµισθό. Η χρονική περίοδος πουυπολογίζεται το δώρο είναι από την 1η Ιανουαρίου µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δικαιούται να λάβει µισό µηνιαίο µισθό αν αµείβεται µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια αν αµείβεται µε ηµεροµίσθιο. Σε περίπτωση όµως που η σχέση εργασίας κάποιου µισθωτού µε τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: προκειµένου για αµειβόµενο µε µισθό, ποσό ίσο µε 1/15του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο ανάλογα µετον συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ ηµερολογιακές ηµέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ηµέρες δικαιούται ανάλογο κλάσµα για δώρο Πάσχα. Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται το αργότερο τη Μεγάλη Τετάρτη. Για το δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. n ∆εν αφαιρείται αλλά λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και µετά τον τοκετό. n Tοχρονικόδιάστηµακατά το οποίο εργαζόµενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειµένου να συµµετάσχει σε εξετάσεις. n Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωµάτευση από ασφαλιστικό οργανισµό. n Αν ο µισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, θα αφαιρεθούν µόνο οι ηµέρεςπου έλαβε επίδοµα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα. n ∆εν υπολογίζονται οι µέρες κατά τις οποίες ο µισθωτός απείχε από την εργασία τουαδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές Τι ισχύει για το ∆ηµόσιο Το δώρο Πάσχα στο δημόσιο θα δοθεί στις 5 Απριλίου. Σε ό,τι αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους, υπενθυµίζεται ότι ο 13ος και o 14ος µισθός αναπροσαρµόζονται σε επίπεδα αρκετά χαµηλότερα. Eτσι, µε βάση το νέο καθεστώς χορηγούνται µόνο 1.000 ευρώ συνολικά (250 ευρώ δώρο Πάσχα, 250 επίδοµα αδείας και 500 δώρο Χριστουγέννων) στους εργαζοµένους στο ∆ηµόσιο. Τα 1.000 ευρώ τα λαµβάνουν µόνον όσοι έχουν µισθό κάτω των 3.000 ευρώ µεικτά, µαζί µε τα επιδόµατα.
http://ksipnistere.blogspot.com/2012/04/2012.html
Share this article :
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2013. Alysida.blogspot.com - All Rights Reserved
Υλοποίηση και συντήρηση by GT advertising
Powered by Blogger