Τίτλοι Ειδήσεων :
Home » » Πώς να γλιτώσετε νόμιμα το φόρο πολυτέλειας στο ΙΧ

Πώς να γλιτώσετε νόμιμα το φόρο πολυτέλειας στο ΙΧ

Του οικονομολόγου Δημήτρη Μπόκαρη

Υπάρχει νόμιμος τρόπος να ξεφύγει ένας ιδιοκτήτης ΙΧ μεγάλου κυβισμού και για την ακρίβεια πάνω από 1.929 κ.ε., από το τεκμήριο και συνεπώς και από...


την καταβολή ολόκληρου του φόρου πολυτελών οχημάτων που επανήλθε από το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για την χρήση του δικαιώματος της προσωρινής ακινησίας. Με απλά λόγια το τεκμήριο υπολογίζεται από την Εφορία για το αυτοκίνητο με βάση τους μήνες που κυκλοφορεί. Μάλιστα μήνας ολόκληρος θεωρείται αν οι ημέρες είναι πάνω από 15.Αντίθετα μέχρι 14 ημέρες κάθε μήνα δεν υπάρχει τεκμήριο για κάθε μήνα ξεχωριστά.

Ουσιαστικά, αν ένας ιδιοκτήτης έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του και θέλει να αποφύγει το τεκμήριο και τον φόρο πολυτελών οχημάτων, που υπολογίζεται με βάση το τεκμήριο, δεν έχει παρά να κυκλοφορεί το όχημά του από την 1η έως και τη 13η ημέρα κάθε μήνα και την 14η ημέρα να καταθέτει τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του στη ΔΟΥ της περιοχής του.

Έτσι, δεν θα έχει καθόλου τεκμήριο και καθόλου φόρο πολυτελών οχημάτων. Βέβαια θα στερείται το αυτοκίνητό του κάθε μήνα για 16 ημέρες και θα υποβάλλεται στη διαδικασία να πηγαινοέρχεται στη ΔΟΥ.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να το αφήσει σε ακινησία για τόσους μήνες ώστε να μειώσει ανάλογα με το εισόδημά του το τεκμήριο και να μην πληρώσει ολόκληρο το φόρο πολυτέλειας αλλά μόνον τόσους μήνες όσο το κυκλοφόρησε μέσα σε ένα έτος.

Για παράδειγμα ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που του "ξέμεινε" και δεν το έχει καθημερινώς ανάγκη... μπορεί να το χρησιμοποιεί 13-14 ημέρες το Πάσχα, άλλες τόσες τα Χριστούγεννα και τρείς μήνες το καλοκαίρι και να έχει τεκμήριο για όλο το έτος μόλις τους 3 μήνες από τους 12.

Για παράδειγμα σε ένα ΙΧ πενταετίας 2.500 κ.ε. με τεκμήριο 9.310 θα του υπολογισθεί τεκμήριο μόλις 2.327,5 ευρώ (δηλ 9.310χ3:12=2.327,5) και θα του καταλογιστεί φόρος πολυτέλειας 5% μόλις 116,37 ευρώ αντί για 465,5 ευρώ .

Το μέτρο της ακινησίας είχε θεσπιστεί με το άρθρο 22 του νόμου 2367/1953 με τίτλο «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων».

Το παραθέτουμε για ενημέρωση:

«'Αρθρο 22.
Δήλωσις ακινησίας.
1. Εις περίπτωσιν ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως του φορολογικού εξαμήνου από του οποίου το αυτοκίνητον τίθεται εις ακινησίαν, υποβάλη εις τον αρμόδιον Οικον. `Εφορον δήλωσιν ακινησίας, εν τη οποία ν` αναφέρωνται λεπτομερώς οι προκαλέσαντες την ακινησίαν λόγοι και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούντος οχήματος (πόλις, οδός, αριθμός). Η δήλωσις ακινησίας δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν εάν δεν παραδοθώσιν συγχρόνως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. ʼμα τη υποβολή δηλώσεως ακινησίας ο Οικονομικός `Εφορος προβαίνει εις την κατάλληλον σφράγισιν του εν ακινησία δηλουμένου αυτοκινήτου προς τον σκοπόν της μηχανικής ακινητοποιήσεως αυτού, συντάσσων περί τούτου πρωτόκολλον. Βάσει της δηλώσεως ακινησίας και του κατά τ' ανωτέρω πρωτοκόλλου σφραγίσεως ο Οικον. `Εφορος προβαίνει οίκοθεν εις την έκπτωσιν των τελών του εξαμήνου, δι' ο δηλούται ότι το αυτοκίνητον θέλει παραμείνει εις ακινησίαν.

2. Δήλωσις ακινησίας υποβαλλομένη μετά την έναρξιν του φορολογικού εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπ` όψιν διά την έκπτωσιν των τελών του εξαμήνου τούτου.

3. Αυτοκίνητον όχημα, δι' ο υπεβλήθη δήλωσις ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήση δι` οιανδήποτε αιτίαν.

4. Εις περίπτωσιν διακοπής ακινησίας επί σκοπώ θέσεως του αυτοκινήτου εις κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουμένως να δηλώση τούτο εις τον Οικονομικόν `Εφορον. Βάσει της δηλώσεως ταύτης ο Οικον. Εφορος προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών του εξαμήνου καθ` ο το αυτοκίνητον τίθεται εκ νέου εις κυκλοφορίαν.

5. Εις απάσας τας κατά τας ανωτέρω παραγράφους περιπτώσεις ακινησίας αυτοκίνητου οχήματος, ειδοποιείται σχετικώς η κατά περιφέρειαν αρμοδία υπηρεσία αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

6. Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής ή υπεξαιρέσεως αυτού.Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι’ ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις της κατά τ` ανωτέρω οριζομένης διαδικασίας, είτε εκ λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν
του κατόχου του αυτοκινήτου είτε εκ τοιούτων αναγομένων εις την πραγματικήν κατάστασιν του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού.

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό`Εφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέττας.»

Το έτος 2002, ψηφίστηκε ο νόμος 2992/2002 με τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».
Στην παράγραφο 6 του άρθρου 45 του νόμου αυτού είχαν οριστεί τα εξής:

6. Κάτοχος οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες αυτού σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στη Δ.Ο.Υ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α) "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", υποχρεούται είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον Ο.Δ.Δ.Υ. Για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται και η προσκόμιση είτε υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην πρώτη περίπτωση, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού είτε βεβαίωσης του Ο.Δ.Δ.Υ. στη δεύτερη περίπτωση.»Σημειώνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού κλειστού χώρου περιλαμβάνεται και ο ιδιωτικός περιφραγμένος χώρος.
Share this article :
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2013. Alysida.blogspot.com - All Rights Reserved
Υλοποίηση και συντήρηση by GT advertising
Powered by Blogger